PORADNIKI

Assistance

W przypadku uszkodzenia samochodu, kolizji, braku paliwa, zatrzaśnięcia kluczyków w samochodzie, przyjedzie pomoc i dokona naprawy na miejscu lub odholuje pojazd do najbliższego warsztatu.

Brak ważnej polisy OC

Jeżeli spowodujesz wypadek nie posiadając polisy OC, to wszystkie szkody na mieniu i zdrowiu ofiar wypadku będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni (np. koszty leczenia, renty inwalidzkiej, naprawy samochodu, pogrzebu itd.). Gdy nie będziesz miał wystarczającej ilości pieniędzy, za straty zapłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ale zaraz potem będzie ściągać wartość odszkodowania z Twojego majątku do końca życia. W czasie kontroli drogowej policja wypisze Ci mandat, a samochód zostanie odholowany na parking. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przyśle nakaz zapłacenia grzywny w wysokości 500 EURO. Koszty mandatu, holowania, postoju na parkingu i grzywny UFG znacznie przewyższą cenę polisy OC. Nie warto „oszczędzą” w taki sposób!

OC graniczne

Ubezpieczenie graniczne – jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, obejmujące okres 30 dni od dnia przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej, którego umowa jest zawierana z zakładem ubezpieczeń na granicy Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego za granicę, wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie posiada ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Polisa AC

Chroni posiadacza pojazdu przed poniesieniem strat powstałych w wyniku uszkodzenia, kradzieży lub utraty samochodu albo jego wyposażenia.

  • Ubezpieczamy pojazdy w zakresie AUTOCASCO powyżej 10 lat.
  • Możemy ubezpieczyć tylko od uszkodzeń lub samej kradzieży.
  • W przypadku szkody z AC doradzimy Ci, jak postąpić.

Polisa NW

Przedmiotem ubezpieczenia NW są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu, polegających na uszkodzeniu ciała, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego, tj. kierowcy i pasażerów pojazdu.

Zbycie pojazdu

W razie sprzedaży pojazdu wszystkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy przechodzą na nabywcę pojazdu. Nabywca może tą umowę wypowiedzieć w ciągu 30 dni od dnia nabycia pojazdu (wtedy rozwiąże się ona po 30 dniach od nabycia), albo nie wypowiadać (umowa trwa do końca okresu na jaki została zawarta przez zbywcę pojazdu). Jeżeli umowa nie zostanie wypowiedziana, towarzystwo ubezpieczeniowe przelicza składkę według zniżek i zwyżek nabywcy. W przypadku, gdy nabywca wypowie umowę, zbywcy przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, a nabywca zobowiazany jest do zawarcia nowej umowy. Zbywca pojazdu obowiązany jest przekazać nabywcy polisę ubezpieczeniową.

Zielona karta

  • Należy ją wykupić, wyjeżdżając do państw spoza Unii Europejskiej.
  • potrzebna jest np.: na Białorusi, Ukrainie, w Rosji…